Výše pojistného

Pojistné se stanoví jako 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období, kterým je kalendářní rok. Pojistné se zaokrouhluje na celou korunu nahoru.

Vyměřovací základ

Vyměřovacím základem u osob samostatně výdělečně činných je sazba 50 % příjmů ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, případně s přihlédnutím k povinnosti dodržet minimální vyměřovací základ, platný pro OSVČ.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

Pojem rozdíl mezi příjmy a výdaji nelze v některých případech stanovit prostým zjištěním výše příjmů a výdajů (např. z daňového přiznání). Zákon proto upravuje, co se rozumí pod pojmem rozdíl mezi příjmy a výdaji např. v případě spolupracujících osob nebo v případě, kdy OSVČ vede účetnictví.

spolupracující osoby se za takový příjem po odpočtu výdajů považuje její podíl na společných příjmech.

U osoby samostatně výdělečně činné, která vede účetnictví, u společníka veřejné obchodní společnosti a u komplementáře komanditní společnosti se za příjem ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení považuje pro účely tohoto zákona základ daně (přesněji – dílčí základ daně) z příjmu z této činnosti.

Minimální vyměřovací základ

Je-li vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, je OSVČ povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Minimálním ročním vyměřovacím základem se rozumí dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy za kalendářní rok o dva roky předcházející roku, pro který je vyměřovací základ stanovován.

Částky minimálního vyměřovacího základu a pojistného u OSVČ v jednotlivých letech ukazuje následující tabulka.

Rok  Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ Minimální roční vyměřovací základ OSVČ  Minimální měsíční záloha OSVČ  Minimální roční pojistné OSVČ 
2012 12 568,50 150 822 1 697 20 361
2013 12 942 155 304 1 748 20 967
2014 12 971 155 652 1 752 21 014
2015 13 305,50 159 666 1 797 21 555
2016 13 503 162 036 1 823 21 875
2017 14 116 169 392 1 906 22 868
2018 14 989,50 179 874 2 024 24 283
2019 16 349,50 196 194 2 208 26 487

Pojištěnci, kteří nemají stanoven minimální vyměřovací základ

Minimální vyměřovací základ neplatí pro pojištěnce jako OSVČ taxativně vyjmenované v ustanovení § 3a odst. 3 ZPVZP, kdy se konkrétně jedná o:

  1. osobu s těžkým, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  2. osobu, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání,
  3. osobu, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku,
  4. osobu, která je současně vedle samostatné výdělečné činnosti zaměstnancem a odvádí prostřednictvím zaměstnavatele pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu,
  5. osobu, za kterou je plátcem pojistného stát,

vždy za podmínky, že tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem je u těchto osob 50 % jejich skutečných příjmů po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu.

Minimální vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné se sníží na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních měsíců, pokud osoba samostatně výdělečně činná

  1. nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost po celý kalendářní rok,
  2. měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako osoba samostatně výdělečně činná,
  3. se stala osobou uvedenou v § 3a odst. 3 ZPVZP (viz výše),

pokud tyto skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.

zdroj: www.du.cz