Je jediný jednatel a společník v s. r. o., a chce pronajmout svoje soukromé auto (vlastní ho jako fyzická osoba, ne k podnikání, nezahrnuto v obchodním majetku; byť tato osoba je i OSVČ a má příjmy podle § 7 ZDP, toto auto zde ale nevyužívá) této s. r. o. Cena za pronájem bude v obvyklé výši. Jedná se mi o problematiku zdanění na straně FO. Příjmy zahrne do § 9 ZDP. Může si postavit do výdajů (oproti těmto příjmům) odpisy tohoto auta? Vstupní cena pro odpisy bude reprodukční pořizovací cena (auto je v momentu začátku pronajímání cca 1,5 roku „staré”)? Nebo snad s odpisy ve výdajích nemůže vůbec počítat?

Právní úprava
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů

Odpověď

Fyzická osoba, která pronajímá své vozidlo s. r .o. (v ceně obvyklé), zahrne příjmy z nájmu do § 9 odst. 1 písm. b) ZDP. K těmto příjmům z nájmu movité věci lze uplatnit výdaje procentem z příjmů podle ustanovení § 9 odst. 4 ZDP, nebo výdaje ve skutečné výši podle § 9 odst. 6 ZDP. Do kategorie skutečných výdajů spadají i odpisy vozidla.

V případě, že poplatník bude odpisovat vozidlo, které pořídil úplatně v době delší než 1 rok před zahájením nájmu, je vstupní cenou pro odpisování tzv. reprodukční pořizovací cena, která je definována v § 29 odst. 1 písm. d) ZDP, jako cena určená podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., oceňování majetku, v platném znění). U poplatníka, který má příjmy z nájmu podle § 9 ZDP, je třeba reprodukční pořizovací cenu stanovit již při zahájení nájmu.

Reprodukční pořizovací cenu lze stanovit znalcem v oblasti oceňování majetku. Reprodukční pořizovací cenu lze stanovit i např. z ceníku autobazaru, ze kterého lze zjistit cenu vozidla stejného stáří a stejných parametrů. Takto stanovená cena je vstupní cenou pro odpisování podle ustanovení § 30 a násl. ZDP. Osobní vozidla se odpisují ve druhé odpisové skupině, tj. po dobu pěti let. Odpisovat lze rovnoměrným způsobem (§ 31 ZDP) nebo zrychleným způsobem (§ 32 ZDP).

zdroj: www.du.cz

Vyjádření správce daně

Souhlasím.

Ing. Drahomíra Martincová, Ministerstvo financí ČR