Tři společníci jsou sdruženi ve sdružení fyzických osob, všichni vedou evidenci a uplatňují výdaje paušálem. Určili si jednoho z nich na základě smlouvy, který vede evidenci příjmů a výdajů pro celé sdružení. Může z pohledu DPH v roce 2019 evidovat nákupy a vystavovat faktury a následně např. 1x měsíčně na základě souhrnného daňového dokladu (vydaná zdanitelná plnění) přefakturovat společníkům ve výši jejich podílů a současně vystavit souhrnný doklad o všech přijatých zdanitelných plnění a dát ho jako podklad pro fakturaci společníkům, ze kterého mu každý vyfakturuje svůj podíl?

K úhradě by nedošlo, bylo by vedeno jen evidenčně, protože společníci vlastní společný účet. Z pohledu daně z příjmu se nic nemění, takže na konci roku 2019 by si mohli na základě vedené evidence určeného zástupce rozdělit příjmy a výdaje ve výši svých podílů a rozhodnout se, jestli uplatní výdaje paušálem či skutečnými výdaji.

Bylo by toto z hlediska DPH a daně z příjmů správné řešení?

Odpověď

Podle novely zákona o dani z přidané hodnoty č. 170/2017 Sb. je každá společnost (sdružení) nejpozději od 1. 1. 2019 povinna postupovat podle nové úpravy, která ruší všechna speciální pravidla dříve platná pro společnosti (sdružení) a jejich společníky. To znamená, že od 1. 1. 2019 není již možné, aby jeden ze společníků vystupoval jako pověřený nebo hlavní člen společnosti (sdružení) ve vztahu k dani z přidané hodnoty. Jakým způsobem si uspořádají vzájemné vztahy a vztahy k zákazníkům, záleží již na dohodě společníků. Popsaný postup myslím plně odpovídá zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění od roku 2019, neboť alikvotní část přijatých a poskytovaných plnění se dostane do evidence jednotlivých společníků a tím i do jejich daňových přiznání.

Z pohledu daně z příjmů fyzických osob k žádné změně nedošlo, tudíž podle právní úpravy platné k dnešnímu dni lze konstatovat, že takový postup je aktuálně možný, samozřejmě při respektování příslušných pravidel, zejména § 12 odst. 1 ZDP.

Zdroj: Verlag Dashöfer