Cestovní náhrady od 1. 1. 2019

Vyhláškou č. 333/2018 Sb. se mění sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, stravného a stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům. Minimální výše sazby základní náhrady uvedená v § 157 odst. 4...

Sdružení FO bez právní subjektivity v roce 2019 v příkladu

Tři společníci jsou sdruženi ve sdružení fyzických osob, všichni vedou evidenci a uplatňují výdaje paušálem. Určili si jednoho z nich na základě smlouvy, který vede evidenci příjmů a výdajů pro celé sdružení. Může z pohledu DPH v roce 2019 evidovat nákupy a vystavovat...

Pronájem soukromého vozidla s. r. o.

Je jediný jednatel a společník v s. r. o., a chce pronajmout svoje soukromé auto (vlastní ho jako fyzická osoba, ne k podnikání, nezahrnuto v obchodním majetku; byť tato osoba je i OSVČ a má příjmy podle § 7 ZDP, toto auto zde ale nevyužívá) této s. r. o. Cena za...

Vyměřovací základ OSVČ a pojistné na zdravotní pojištění

Výše pojistného Pojistné se stanoví jako 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období, kterým je kalendářní rok. Pojistné se zaokrouhluje na celou korunu nahoru. Vyměřovací základ Vyměřovacím základem u osob samostatně výdělečně činných je sazba 50 % příjmů ze...

Opravy a udržování z hlediska daňových nákladů

Úvod Opravy a udržování majetku patří mezi běžně prováděné činnosti, které jsou součástí péče o majetek. Z právních předpisů mnohdy vyplývá i povinnost majetek opravovat a udržovat, zejména pokud se týká staveb. Je nesporné, že opravy a udržování majetku jsou s...

Podíly na zisku

I. PODÍL NA ZISKU Podíl na zisku je příjem člena obchodní korporace a to jak s. r. o., tak i a. s. Pojem dividenda, který užíval jako název pro výnos z akcie obchodní zákoník, se již počínaje 1. 1. 2014 v zákonech nepoužívá, slangově však stále „dividendy” zmiňujeme...